Родитељски додатак

Поштовани родитељи,

Родитељски додатак, сходно Закону о финансијској подршци породици са децом, остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете, под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији.

Родитељски додатак за прво дете од 1. јула 2023. године износи 366.122,62 динара и исплаћује се једнократно.

Родитељски додатак за друго дете тренутно износи 324.772,08 динара и исплаћује се у 24 једнаке месечне рате.

Родитељски додатак за треће дете износи 1.948.632,48 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата.

За рођење другог и трећег детета једнократно се исплаћује 122.040,87 динара.

Родитељски додатак за четврто дете износи 2.922.948,72 и исплаћује се у 120 месечних рата.

Паушал за набавку опреме за дете, који се исплаћује заједно са једнократним износом родитељског додатка за прво дете, односно првом ратом родитељског додатка за друго, треће и четврто дете, износи 6.766,09 динара.

Родитељски додатак и паушал за набавку опреме за дете усклађују се два пута годишње- 1. јануара и 1. јула, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци, а њихов номинални износ утврђује решењем министар надлежан за финансијску подршку породици са децом.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка, односно отац детета одмах након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено, или директно надлежном органу најкасније до навршених годину дана живота детета.

Захтев поднет у здравственој установи, на основу овлашћења мајке, односно оца детета, овлашћени радник здравствене установе шаље надлежном органу електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Начин остваривања овог права, као и остале битне чињенице, прописани су Законом о финансијској подршци породици са децом.

Подели: